คณะกรรมการ

คำสั่งกรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ (เฉพาะ) ที่ 136/2562 เพื่อให้การดำเนินการด้านการจัดการความรู้ของ กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึงขอให้ดำเนินการดังนี้ คำสั่งกรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบและแนวทางการปฏิบัติ ให้ รอง จก.กรง.ฐท.สส.(๑)เป็นผู้ควบคุม ดูแล,,

การปฏิบัติที่เป็นเลิศ

Best Practice เป็นวิธีการทำงานที่ดีที่สุดในเรื่องนั้น ๆ ซึ่งอาจจะเป็นระบบบริหารของแต่ละสาขานั้นเทคนิควิธีการต่าง ๆ ที่ทำให้ผลงานบรรลุเป้าหมายระดับสูงสุด.....

ทำเนียบผู้เชี่ยวชาญ

ชุมนุมนักปฏิบัติ หรือ Community of Practice ( CoP ) นับเป็นกุญแจสำคัญในการเคลื่อนกระบวนการจัดการความรู้ทำเนียบผู้เชี่ยวชาญที่ทรงพลังและสร้างความยั่งยืน เนื่องจากการเกิดขึ้นของชุมชนนักปฏิบัตินั้น สะท้อนให้เห็นถึงระบบความสัมพันธ์ทางสังคมในแนวรวม

ภาพกิจกรรม