คณะกรรมการ

คำสั่งกรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ (เฉพาะ) ที่ 135/2562 เพื่อให้การดำเนินการด้านการจัดการความรู้ของ กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึงขอให้ดำเนินการดังนี้ คำสั่งกรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบและแนวทางการปฏิบัติ ให้ รอง จก.กรง.ฐท.สส.(๑)เป็นผู้ควบคุม ดูแล,,

คู่มือกระบวนการทำงาน

เอกสาร คือ สิ่งหรือสื่อที่ใช้อธิบายถึงทิศทาง แนวทาง ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติงาน โดยอาจจะอยู่ในลักษณะต่าง ๆคู่มือการปฏิบัติงาน (Procedure / Work Manual)สามารถดาวโหลดได้ที่นี่

ผังกระบวนการ กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ

จำเป็นต้องมีกระบวนงานหลัก (Core Process) และกระบวนการสนับสนุน (Support Process)  ผังกระบวนการทำงาน ( Core Process / Support Process)ของกรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ โดยจัดทำแผนการดำเนินงานไว้ๆแผนการดำเนินงานด้าน PMQA ประจำปี 2562สามารถดาวโหลดได้ที่นี่

ภาพกิจกรรม