"ป้ายการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ของ กรง.ฐท.สส." **เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 7 ก.ย.62 กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบจัดนิทรรศการความรู้บริเวณ สโมสรสัญญาบัตร ฐท.สส. ซึ่งในปีนี้ ทาง กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ ได้นำเสนอผลงานการจัดการความรู้ ป้ายการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ประจำปี 2562 เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจและชมเชย ตลอดจนเผยแพร่ความรู้ในสาขาต่างๆ โดยแผนกพัฒนาการช่าง ฯ และคณะทำงานการจัดการความรู้ฯ